ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

คณิตศาสตร์ O-NET ม.ปลาย
หมวด : -
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 10
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คณิตศาสตร์ ONET ม.ปลาย เป็นเอกสารรวบรวมโจทย์ข้อสอบ ONET ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เรื่อง เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็น และ สถิติเบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการทบทวนบทเรียนหลังสอนสิ้นสุดในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน คุ้นเคยการทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ONET