ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

benjamaporn
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 9999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คณิตศาสตร์ ONET ม.ปลาย เป็นหนังสือรวบรวมโจทย์ข้อสอบ ONET ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เรื่อง เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็น และ สถิติเบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการทบทวนบทเรียนหลังสิ้นสุดการสอนในแต่ละเรื่อง และให้นักเรียนได้ฝึกฝน ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ONET