ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
หมวด : รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้แต่ง : มณเฑียร เจริญผล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน" จะพาผู้อ่านไปรู้จัก เรียนรู้ ทำความเข้าใจในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าทำอย่างไรให้มีความถูกต้องตามกรอบหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ . หนังสือนี้ยังเป็นเสมือน HOW TO เล็กๆ ที่จะบอกถึงหลักการและข้อสังเกตต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะสามารถเอาไปใช้ในการทำงานได้อย่างมาก เช่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ยังเสริมความเข้าใจมาด้วยตัวอย่างที่มีความชัดเจนในทุกๆบทของหนังสือ เชื่อเหลือเกินว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคลลที่สนใจการเงินการคลังท้องถิ่นได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก